Ubezpieczenie podróżne i sportowe

Szczegóły

 • Data

   13 sierpnia, 2013

Pozwól nam kompleksowo czuwać nad Twoim bezpieczeństwem.

Zarówno podczas długich i krótkich wyjazdów jak i podczas uprawiania sportu.
Sprawdź, by dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu.

Pakiety ubezpieczeń:

ERGO Podróż

Na lotnisku ginie Ci bagaż? W czasie górskiej wycieczki pechowo skręcasz nogę i potrzebujesz pomocy medycznej? Wszelkie wydatki, związane z tymi zdarzeniami, pokryte zostaną z ubezpieczeń: bagażu, kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dlaczego ERGO Podróż to dobry wybór?

 • Otrzymujesz pełną ochronę całej rodziny podczas podróży zagranicznej,
 • Organizacja bezgotówkowej pomocy medycznej przez Centrum Alarmowe,
 • Ochrona podczas podróży prywatnych i służbowych,
 • Możliwość ubezpieczenia wyjazdów indywidualnych oraz wycieczek grupowych,
 • Szeroki zakres usług assistance,
 • Trzy warianty ubezpieczenia do wyboru.

Co ubezpieczasz w ERGO Podróż?

 • Zdrowie i życie, także osób bliskich,
 • Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim (OC),
 • Bagaż, np. odzież i inne przedmioty osobiste, wózki dziecięce, sprzęt fotograficzny,
 • Sprzęt sportowy.

Ubezpieczenie ERGO Podróż dostępne jest aż w trzech wariantach

Klienci mogą wybrać opcję najbardziej odpowiadającą ich potrzebom. Dodatkowo, dzięki całodobowemu Centrum Pomocy Assistance, w każdej sytuacji mogą liczyć na szybką i niezawodną pomoc.

ERGO Sport

ERGO Sport to pakiet ubezpieczeń przygotowany z myślą o realizacji sportowych pasji i zainteresowań. Oferta skierowana do osób uprawiających sport rekreacyjnie jak również zawodowo.

Dlaczego ERGO Sport to dobry wybór?

 • Otrzymujesz pełną ochronę podczas uprawiania sportu dla osób aktywnych prywatnie i zawodowo oraz pomoc Centrum Alarmowego przez całą dobę 7 dni w tygodniu,
 • Indywidualny plan rehabilitacji przygotowany przez wyspecjalizowaną placówkę medyczną,
 • Wsparcie finansowe, jeżeli Twój stan zdrowia uniemożliwia przeprowadzenie rehabilitacji,
 • Wysokie sumy ubezpieczenia sprzętu sportowego,
 • Szeroki zakres ubezpieczeń dodatkowych i rozszerzeń,
 • Szeroki zakres usług assistance,
 • trzy warianty ubezpieczenia – możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych,

Co ubezpieczasz w ERGO Sport?

 • Zdrowie i życie, także osób bliskich,
 • Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim (OC),
 • Bagaż, np. odzież i inne przedmioty osobiste, wózki dziecięce, sprzęt fotograficzny,
 • Sprzęt sportowy.

Ubezpieczenie ERGO Sport dostępne jest aż w trzech wariantach

Klienci mogą wybrać opcję najbardziej odpowiadającą ich potrzebom. W ramach ubezpieczenia możesz skorzystać z Telefonicznej informacji o placówkach i usługach służby zdrowia. Ubezpieczenie zapewnia również pomoc domową.

Składniki Pakietów ERGO Podróż i ERGO Sport

Koszt leczenia - koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z jego nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową, powstałym w czasie podróży poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu.
Koszty transportu i repatriacji - koszty transportu i repatriacji poniesione przez Ubezpieczającego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu, pod warunkiem istnienia odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia.
Następstwa nieszczęśliwych wypadków - następstwa nagłych zdarzeń losowych wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku których Ubezpieczający - niezależnie od swojej woli - doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.
Koszty udzielenia natychmiastowej pomocy „assistance” - jeżeli wydarzy się wypadek objęty ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczony może liczyć na szereg świadczeń, m.in.: gwarancję pokrycia kosztów leczenia, organizację transportu do kraju, organizację i pokrycie kosztów pobytu w hotelu, pomoc finansową, złożenie kaucji, zastępstwo procesowe. Pomoc obejmuje również zwrot kosztów zakwaterowania i podróży osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu.
Koszty pobytu osoby towarzyszącej - koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia Ubezpieczającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu, w razie konieczności jego hospitalizacji przez okres co najmniej 7 dni lub transportu do kraju.
Koszty ratownictwa - niezbędne i udokumentowane koszty, poniesione na akcję ratowniczą lub poszukiwawczą, prowadzoną przez wyspecjalizowane służby ratownicze w celu ratowania życia lub zdrowia Ubezpieczającego , który uległ nagłemu zachorowaniu lub nieszczęśliwemu wypadkowi w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu. Wypadek ten musi być objęty ochroną ubezpieczeniową.
Ubezpieczenie obejmuje: czynności życia prywatnego – odpowiedzialność za szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem mienia, w tym także wypożyczonego, np. uszkodzenie sprzętu sportowego, uszkodzenie mienia w hotelu, odpowiedzialność w sytuacji wyrządzenia szkody innym osobom, np. podczas uprawiania sportu lub szkody wyrządzone przez dzieci, OC instruktora – odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczonego, wynikające z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych instruktora sportu.
Bagaż - przedmioty osobistego użytku zwyczajowo zabierane w podróż, takie jak: odzież, obuwie, środki higieny osobistej, torebki, książki, zegarki, okulary, namioty itp., stanowiące własność Ubezpieczającego lub znajdujące się w jego posiadaniu.
Koszty opóźnienia dostarczenia bagażu - koszty poniesione przez Ubezpieczającego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu na zakup niezbędnych w podróży przedmiotów osobistego użytku, które mają zastąpić przedmioty znajdujące się w dostarczonym z opóźnieniem bagażu. Ubezpieczający musi przedstawić odpowiedni dokument przewozowy, potwierdzający przekazanie bagażu do przewozu zawodowemu przewoźnikowi.
Koszty przerwania podróży - koszty poniesione przez Ubezpieczającego na wcześniejszy powrót do kraju spowodowany: śmiercią osoby bliskiej Ubezpieczającego lub jego nagłym zachorowaniem, wymagającym hospitalizacji, a także szkodą powstałą wskutek działania ryzyka elementarnego albo kradzieży z włamaniem lub rozboju w mieniu Ubezpieczającego lub lokalach, w których Ubezpieczający prowadzi działalność gospodarczą (pod warunkiem konieczności dokonania czynności administracyjnych lub prawnych), o ile zdarzenie to miało miejsce w kraju zamieszkania.
Sprzęt narciarski - narty biegowe i zjazdowe, snowboard, wiązania, kijki, buty narciarskie, odzież narciarska, a także kask i gogle stanowiące własność Ubezpieczonego.
Ubezpieczenie obejmuje: organizację i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji, pokrycie kosztów transportu i pobytu w placówce medycznej po wypadku, indywidualny plan rehabilitacji przygotowany przez najlepszych specjalistów. Suma ubezpieczenia nawet 50 000 zł. Szeroki katalog urazów objętych ochroną.
Ubezpieczenie obejmuje jednorazową wypłatę świadczenia, gdy plan rehabilitacji ze względu na Twój stan zdrowia nie może zostać przeprowadzony. Środki te możesz przeznaczyć na dowolny cel, np. pokrycie kosztów dodatkowych badań, zabiegów operacyjnych czy zakup lekarstw.
Ubezpieczenie obejmuje: niezbędną i natychmiastową pomoc w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, np. wizytę lekarza, pielęgniarki, dowóz leków, transport medyczny, pomoc opiekuńczą, np. opiekę nad dziećmi, osobami starszymi i niesamodzielnymi lub zwierzętami domowymi, dowóz niezbędnych artykułów, np. produktów spożywczych lub rzeczy osobistych do szpitala, transport, np. dzieci do szkoły lub przedszkola.