Szczegóły

 • Data

   3 października, 2012

Ergo Hestia – solidny partner biznesowy

Ergo Hestia to lider rynku ubezpieczeń przemysłowych, wyznaczający standardy w obsłudze klienta korporacyjnego.

Posiadamy stabilny akcjonariat jako część międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej ERGO, której właścicielem jest Munich Re – jedna z największych instytucji finansowych na świecie.

Ergo Hestia – sprawdzony ubezpieczyciel dla przemysłu

Ubezpieczamy:

 • 52% największych przedsiębiorstw w Polsce (wg Listy 500 Największych Firm dziennika Rzeczpospolita)
 • 87% firm budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (WIG-BUDOW., 2013 r.)
 • 80% z 20 największych firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (WIG 20, 2013 r.)
 • 90% z pierwszej dziesiątki najbardziej zyskownych przedsiębiorstw w Polsce (Lista 500 tygodnika Polityka 2012)
 • 90% z pierwszej dziesiątki najcenniejszych polskich marek (Ranking Najcenniejszych Polskich Marek 2012)
 • 90% z pierwszych dziesięciu firm branży surowce i paliwa (Lista 500 tygodnika Polityka 2012)
 • 70% z pierwszych dziesięciu firm branży energetyka i ciepłownictwo (Lista 500 tygodnika Polityka 2012)
 • Jako pierwsi wypłaciliśmy największe w Polsce odszkodowania dla przemysłu – kwotę 225 mln zł w 1998 r. dla Elektrowni Turów oraz dla Elektrociepłowni Kraków
 • Jesteśmy partnerem ubezpieczeniowym 9 z 10 największych spółek leasingowych w Polsce
 • Ubezpieczaliśmy budowy wszystkich obiektów na Euro 2012
 • 5 razy otrzymaliśmy nagrodę Fair Play przyznawaną przez Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych.

Składniki ubezpieczeń dla Korporacji
Budynki i budowle

Budynki to nieodzowna część naszego dzisiejszego „krajobrazu”. W nich mieszkamy, pracujemy, uczymy się i prowadzimy równego typu działalność. Czy zawsze jest bezpiecznie ? Jak pokazują doświadczenia – chyba nie. Dużo niebezpieczeństw czyha w naszym najbliższym otoczeniu, często będących wynikiem nieszczęśliwego zbiegu okoliczności np. z powodu niedbalstwa lub nieostrożności osób, a często z mniej „kontrolowanych sytuacji” spowodowanych przez siły przyrody.

Na pierwszy plan wysuwają się takie zjawiska jak pożar czy wybuch, które mogą doprowadzić do poważnego uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia obiektu budowlanego. Często słyszymy w mediach o takich katastrofach jak:

 • wybuch w hali produkcyjnej,
 • pożar magazynu,
 • pożar i ewakuacja budynku biurowego,
 • pożar w serwerowni.

Niektóre branże są szczególnie narażone na powstanie pożaru ze względu na charakter produkcji m.in. zakłady papiernicze, meblarskie czy chemiczne. Jednak w każdej firmie może dojść do powstania i rozprzestrzenienia się ognia.

Związane jest to w szczególności z występowaniem m.in.:

 • palnych surowców i wyrobów gotowych,
 • wysokich temperatur i ciśnień w procesie,
 • dużych obciążeń ogniowych zwłaszcza w budynkach magazynowych,
 • instalacji elektrycznych,
 • palnych gazów , cieczy i pyłów, które mogą stworzyć mieszaninę wybuchową z powietrzem.

Często bezpośrednie zagrożenie dla obiektów budowlanych stanowią siły natury takie jak:

 • powodzie,
 • deszcze nawalne,
 • huragany, trąby powietrzne i silnie wiejące wiatry,
 • gradobicia,
 • uderzenia pioruna,
 • obfite opady śniegu,
 • susze, morzy i inne zjawiska przyrody.

Wymienione zagrożenia mogą, poza zniszczeniem lub poważnym uszkodzeniem konstrukcji budynku, spowodować nie mniej dotkliwe szkody, które mogą skutkować przerwą w działalności, takie jak:

 • podmycie fundamentów,
 • pękanie ścian,
 • okopcenie lub zagrzybienie wnętrza,
 • uszkodzenia instalacji wewnętrznych,
 • zanieczyszczenie wody, gleby i powietrza.
Pracownicy

Nie potrafimy wyobrazić sobie działalności naszego przedsiębiorstwa bez infrastruktury technicznej – budynków, maszyn, komputerów bądź innego wyposażenia. Czy ich obsługa, utrzymanie, zarządzanie i wykorzystanie do celów wytwórczych może odbyć się bez ludzi? Pracownicy to strategiczny zasób każdego przedsiębiorstwa i, tak jak majątek trwały, mogą być zarówno narażeni na wypadki, jak i je powodować. W Polsce każdego roku dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków przy pracy. Żadna z branż nie jest od nich wolna.

Co jest najczęstszym źródłem wypadków? Jest to przede wszystkim różnego rodzaju infrastruktura techniczna: elementy budowli, maszyny, urządzenia, narzędzia, środki transportu, ale także praca w niebezpiecznych warunkach, na przykład z czynnikami niebezpiecznymi, na wysokościach czy przy głębokich wykopach. Wypadki przy pracy wynikają nie tylko z braku ostrożności samych pracowników, ale także niewłaściwej organizacji pracy, braku ergonomii, nienależytego stanu technicznego budynków czy środków pracy, braku procedur i właściwego nadzoru.

Do branż, które są najbardziej narażone na wypadki przy pracy, należą przetwórstwo przemysłowe, górnictwo, budownictwo, transport, usługi komunalne oraz wiele innych. Wypadek przy pracy to stresująca sytuacja awaryjna w przedsiębiorstwie. A im cięższy, tym poważniejsze konsekwencje.

Wypadek przy pracy dla pracodawcy wiąże się zawsze z kosztami:

 • przestoju,
 • zapewnienia zastępstwa,
 • nadgodzin,
 • dodatkowych wydatków na zapewnienie jakości,
 • wypłaty odszkodowań oraz zadośćuczynienia rodzinie za ból i cierpienie, po stracie bliskiej osoby,
 • utraty wizerunku.

Może zdarzyć się także tak, że wskutek utraty kluczowego pracownika lub pracowników osłabione zostaną możliwości realizacji zobowiązań, a nawet może ulec zachwianiu pozycja rynkowa firmy.

Z powodu błędu lub niedbalstwa sami pracownicy mogą stać się również źródłem szkód o poważnych konsekwencjach, takich jak:

 • pożar,
 • awaria maszyn,
 • niezadziałanie systemów bezpieczeństwa czy IT,
 • narażenie zdrowia i życia współpracowników,
 • zanieczyszczenia środowiska lub spowodowanie uszczerbku na zdrowiu lub mieniu osób przypadkowych.
Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia ulegają awariom, których przyczyny to błędy projektowe, wykonawcze i montażowe, ale często również eksploatacyjne, a więc wynikające z nieprawidłowego użytkowania. Główne czynniki stwarzające zagrożenia dla bezpiecznego użytkowania urządzeń to:

 • błędna konstrukcja – błędy w obliczeniach, użycie niewłaściwych materiałów itp,
 • proces technologiczny – narażenie urządzeń na działanie dużych ciśnień lub próżni, wysokich temperatur, awaria części wirujących, przepięcia elektryczne powodujące uszkodzenia izolacji elektrycznej, błędne sterowanie urządzeniami,
 • niewłaściwa konserwacja – niewłaściwe środki lub procedury,
 • nieprawidłowo organizowane remonty – wydłużanie okresów pomiędzy remontami przy jednoczesnym skracaniu czasu remontów, dostępność części zamiennych.
Komputery i oprogramowanie

Bezpieczeństwo komputerów, oprogramowania oraz danych to w dzisiejszych czasach dla wielu firm priorytet. Nie ma obecnie przedsiębiorstwa, które potrafi funkcjonować i skutecznie konkurować bez narzędzi IT oraz stosownych aplikacji i danych.

Bez komputerów trudno wyobrazić sobie nie tylko operacje księgowe czy kadrowe, ale również wszelkie operacje związane z produkcją i szeroko pojętą logistyką np. magazynowaniem czy transportem towarów.

 • zawilgocenie,
 • okopcenie,
 • przegrzanie,
 • zaniki lub skoki napięcia,
 • uszkodzenia mechaniczne.

Wszystkie te czynniki mogą spowodować uszkodzenie urządzeń lub utratę danych, w konsekwencji czego może dojść do zatrzymania operacji biznesowych. Szczególnie narażone na taki scenariusz są przedsiębiorstwa, w których systemy IT mają charakter transakcyjny i bezpośrednio wspierają procesy produkcyjne i usługowe.

Z danych statystycznych wynika, że jednym z najsłabszych ogniw w ochronie systemów IT są ludzie, czyli najczęściej pracownicy. Błędy, sabotaż, instalowanie nielegalnego oprogramowania czy kradzież danych to zdarzenia, których doświadczyło w ostatnich latach wiele firm. Jeżeli do tego dodamy włamania hackerów, wszelkiego rodzaju wirusy i trojany, kradzież tożsamości cyfrowej czy wirtualny czarny PR, otrzymujemy całkiem rozległy wachlarz ryzyk, z jakim przychodzi się mierzyć niemal każdej firmie, bez względu na jej wielkość i charakter działalności.

Pojazdy

Spośród wszystkich pojazdów poruszających się po polskich drogach ok. 1 mln szt. stanowią samochody firmowe, których kierowcy powodują ponad 30% wszystkich wypadków drogowych. Każdy z nich oznacza nie tylko ludzkie dramaty, ale także wysokie koszty dla działalności. Często straty bezpośrednie i pośrednie są trudne do oszacowania.

Koszty wynikające z użytkowania pojazdów drogowych mogą wiązac się z:

 • utratą kluczowych pracowników (kosztami ich leczenia),
 • przestojami pojazdów i brakiem realizacji umów biznesowych,
 • niezadowoleniem klientów,
 • naprawami lub ew. wymianą aut na nowe,
 • wzrostem składki ubezpieczeniowej z uwagi na wysoką szkodowość.

Statystyki wykazują, że w ciągu ostatnich 10 lat stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie poprawił się znacząco mimo lepszej infrastruktury, wyposażania pojazdów w środki bezpieczeństwa, kontroli policyjnych oraz licznych kampanii społecznych.

Ogromnym problemem jest niska świadomość kierowców w zakresie bezpieczeństwa drogowego, których główne grzechy to przede wszystkim:,/p>

 • lekceważenie przepisów drogowych,
 • brawurowa, agresywna jazda z nadmierną szybkością,
 • niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze (trudne warunki atmosferyczne),
 • podejmowanie złych decyzji podczas wykonywania manewru (np. wyprzedzania),
 • wysoka samoocena posiadanych umiejętności.
Otoczenie biznesowe

Prowadząc działalność gospodarczą wchodzimy w interakcję z otoczeniem biznesowym, bez którego nie można funkcjonować. Współpracujemy z klientami, podwykonawcami, pracownikami czy też sąsiadami. Nasze aktywa i aktywności, stanowiące źródło dochodu z jednej strony, mogą powodować zagrożenie względem osób trzecich.,/p>

Przykłady potencjalnych zagrożeń:

 • budynki, budowle i cała infrastruktura techniczna, która jest w nienależytym stanie technicznym, może mieć wpływ na powstanie pożaru, zalania, emisji niebezpiecznych pyłów, wypadku pracownika, czy też katastrofy budowlanej,
 • maszyny i urządzenia, posiadające wirujące czy ciężkie i ostre elementy,
 • substancje niebezpieczne mogą wydostać się z instalacji i spowodować zagrożenie dla ludzi czy zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych,
 • produkty wprowadzane na szeroką skalę do obrotu takie jak wyroby spożywcze, lekarstwa, kosmetyki czy zabawki, mogą powodować niepożądane skutki,
 • błąd ludzki czyli niedbałe wykonawstwo usług lub wady ukryte stosowanych materiałów.

Są branże, które stanowią wyższe ryzyko, wynikające z wykorzystywanych technologii i procesów, posiadania rozległej infrastruktury, a także z wykorzystywania niekontrolowanych sił przyrody. Należą do nich zakłady chemiczne, energetyczne, firmy farmaceutyczne, motoryzacyjne, zakłady z branży spożywczej, bądź też projektanci czy przedsiębiorstwa budowlane. Inne zagrożenie względem otoczenia i klientów będzie generował mały podmiot działający na rynku lokalnym, a inne globalny gracz.

W kręgu osób czy podmiotów poszkodowanych w toku naszej działalności mogą być:

 • pracownicy - poprzez spowodowanie wypadku przy pracy,
 • klienci - poprzez dostarczenie wadliwego lub niebezpiecznego produktu, zniszczenie bądź utratę powierzonego mienia, niewłaściwe wykonanie zobowiązania,
 • osoby przypadkowe, np. kontrahenci czy goście, którzy doznają uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku na terenie naszego przedsiębiorstwa.
Ergo Hestia – mocny partner w obsłudzie klientów korporacyjnych

 • 9 Przedstawicielstw Korporacyjnych
 • 8 Przedstawicielstw Likwidacyjnych
 • 32 Gniazd Underwriterskich
 • 70 likwidatorów mobilnych ds. szkód majątkowych
 • 300 ekspertów ds. likwidacji szkód korporacyjnych
 • 5 000 audytów dla klientów przemysłowych sporządzamy co roku
 • 13 000 brokerów, agentów i doradców ubezpieczeniowych współpracuje z EH

Oferujemy indywidualnie opracowane programy ubezpieczeniowe dla klientów wielu branż m. in.:

 • energetycznej i hutniczej
 • przemysłu maszynowego, wydobywczego, chemicznego paliwowego, farmaceutycznego
 • telekomunikacji
 • transportu
 • przetwórstwa spożywczego
 • budownictwa.