Ubezpieczenia komunikacyjne

Szczegóły

 • Data

   13 lutego, 2014

Jesteś kierowcą?

Nie pozwól, aby wypadek komunikacyjny zachwiał Twoją stabilnością finansową.
Popraw swój komfort podróżowania, korzystając z jednego z naszych wariantów ubezpieczenia.

Ubezpieczenia, w ramach których można ubezpieczyć samochód:
Auto-Casco

Auto-Casco gwarantuje Klientowi finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu. Zapewnia ochronę w kraju i za granicą. Obejmuje bezpłatną pomoc drogową w ramach usług assistance.

Jako kierowca doskonale rozumiesz znaczenie bezpieczeństwa na drodze. Auto-Casco (AC) zapewni Ci finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu.

Dzięki Auto-Casco:

 • korzystasz z ochrony w kraju i za granicą,
 • zawsze możesz liczyć na bezpłatną pomoc drogową w ramach usługi HESTIA CAR ASSISTANCE,
 • samodzielnie kształtujesz zakres ubezpieczenia oraz wysokość potencjalnego odszkodowania,
 • wybierasz system ustalania rozmiaru szkody - w wariancie kosztorysowym lub serwisowym,
 • możesz ubezpieczyć każdy bagaż i przedmioty przewożone w samochodzie oraz w bagażnikach zewnętrznych.

Ochronie ubezpieczeniowej w ramach Auto-Casco podlega samochód wraz z jego wyposażeniem.

Ubezpieczenie Auto-Casco obejmuje szkody powstałe w wyniku:

 • zderzenia pojazdów,
 • zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, znajdującymi się poza pojazdem,
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
 • uszkodzenia pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony w bagażniku zewnętrznym,
 • pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania,
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, znajdującego się na zewnątrz pojazdu.

Zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć o ryzyko kradzieży.

Auto-Casco chroni Cię w granicach geograficznych Europy (z wyjątkiem terytoriów niektórych państw byłego ZSRR) oraz na terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu. Umowę ubezpieczenia zawiera się maksymalnie na okres 1 roku.

OC

OC chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód, wyrządzonych innym osobom. Zakres ubezpieczenia obejmuje również zniszczenie mienia. OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym w Polsce.

OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym w Polsce. Ogólne Warunki Ubezpieczenia ustalone zostały w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.). Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując samochodem lub innym pojazdem, spowodowała szkodę na mieniu lub osobie. Ubezpieczenie obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Umowę ubezpieczenia zawiera się maksymalnie na okres 1 roku.

Zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych określa Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2003.124, poz.1152 z pózn. zmianami).

NNW kierowcy i pasażera

Ubezpieczenie NNW obejmuje szkody, do których doszło podczas jazdy lub bieżącej obsługi samochodu. Chroni zarówno kierowcę, jak i pasażerów pojazdu. Zapewnia bezpieczeństwo przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie.

Chcesz mieć pewność, że - jako kierowca lub pasażer - podlegasz skutecznej ochronie przed konsekwencjami wypadków komunikacyjnych? Ubezpieczenie NNW zapewnia finansową rekompensatę szkód, powstałych w czasie jazdy lub bieżącej obsługi pojazdu.

 • suma ubezpieczenia wynosi od 5 tys. zł do 30 tys. zł,
 • zapewniamy Ci ochronę przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków właściciela i kierowcy samochodu, związane z poruszaniem się po drogach publicznych, od momentu wsiadania do chwili wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy.

Ubezpieczenie NNW KiP obejmuje również wypadki, do których doszło podczas bieżącej obsługi samochodu (pobieranie paliwa na stacji benzynowej, załadowywanie i wyładowywanie, mycie i czyszczenie, otwieranie i zamykanie drzwi lub bramy garażu), wykonywanej w jego bezpośredniej bliskości.

W zakres ubezpieczenia wchodzą ponadto następstwa nieszczęśliwych wypadków pasażerów samochodu wymienionego w umowie ubezpieczenia, wynikające z poruszania się nim po drogach publicznych, od momentu wsiadania do chwili wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy.

Szyby samochodowe

Ubezpieczenie szyb samochodowych pozwala uniknąć kosztów związanych z organizacją i naprawą zniszczonej szyby samochodowej. Ubezpieczenie można kupić zarówno do ubezpieczenia OC jak i AC.

 • Wysoka suma ubezpieczenia - 5.000 zł.
 • Assistance obejmujący holowanie z miejsca zdarzenia i opłacenie parkingu strzeżonego.
 • W przypadku wystąpienia szkody szybowej klient nie traci zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w AC.

Przedmiotem ubezpieczenia jest szyba czołowa, tylna oraz szyby boczne pojazdu. Ochroną objęte są szkody powstałe na terenie RP.

Car Assistance

Awaria samochodu? Potrzebne holowanie, pojazd zastępczy lub hotel? Ubezpieczenie Car Assistance to niezbędna pomoc i opieka, gdy pojawia się problem z Twoim samochodem.

Popraw swój komfort podróżowania, korzystając z jednego z trzech wariantów ubezpieczenia – Standard, Premium lub Prestiż.

Warunkiem objęcia ubezpieczeniem Hestia Car Assistance jest zawarcie przez Ubezpieczającego w Ergo Hestii:

 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody spowodowane ruchem tych pojazdów w przypadku wariantu MINI,
 • ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco) w przypadku wariantów STANDARD, PREMIUM, PRESTIŻ.

Centrum Alarmowe 801 107 107

Ryzyka od których możesz się ubezpieczyć

Ubezpieczenie od szkód powstałych w wyniku aktów wandalizmu.
Działanie wyczerpujące znamiona czynu określonego w art. 278 k.k. (kradzież), 279 k.k. (kradzież z włamaniem) i 280 k.k. (rozbój), za kradzież pojazdu nie uważa się przywłaszczenia, o którym mowa w art. 284 k.k.
Zdarzenie przyszłe i niepewne, niezależne od woli Ubezpieczonego.
Ubezpieczenie od szkód powstałych w wyniku zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami.
Ubezpieczenie od szkód powstałych w wyniku zderzenia pojazdów.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kierowcy od szkód wyrządzonych przez niego innym osobom.
Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.